HALKALI IV. ETAP TOPLU KONUTLARI
TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI
(MENEKŞE-2 EVLERİ)
I. KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

Madde 1: İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Halkalı Mahallesindeki Halkalı IV. Etap Toplu Konutları (Kısaltılmış Ünvanı MENEKŞE-2 EVLERİ) kapsamında bulunan, Ek-1'deki vaziyet planında belirtilmiş (332 konut) 656/1 (B1-6, B1-7, B1-8,B1-9, B1-10, B1-11, C2-7) no'lu imar ada/ parselleri üzerinde yetkili Belediyelerince onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış altyapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbiri ile bağlantılı birden çok bağımsız bölümü kapsayan Halkalı IV. Etap Toplu Konutları, Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) ve ilgili öteki yasaların emredici kuralları saklı kalmak koşuluyla, bu " Yönetim Planı"na göre yönetilir.

Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 2: Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ile Medeni Kanunun (MK) ve ilgili öteki yasaların hükümleri uygulanır.

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

Madde 3: Yönetim Planı, Halkalı IV. Etap Toplu Konutları kapsamındaki (332 konut maliki) bütün kat maliklerini, kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını satış, bağış vb bir yolla iktisap edecek bütün kişileri kendiliğinden bağlar. Bu kişiler Yönetim Planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

Yönetim Planı ve Değiştirilmesi

Madde 4: Yönetim planı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini bağlar. Yönetim planının değiştirilebilmesi için, toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tamsayısının beşte dördünün oyu şarttır.


II. KISIM

TANIMLAR

Bağımsız bölüm

Madde 5: Anagayrimenkullerden herhangi birinin üzerindeki ana yapıların (blokların) projesine göre başlı başına kullanılmaya elverişli bulunan ve Kat Mülkiyeti Kanunun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine "Bağımsız Bölüm" denir.

Blok Yapı (Ana Yapı)

Madde 6: Birden çok bağımız bölümden oluşan yapıyı ifade eder. (KMK. 2) Yönetim Planında " Blok Yapı" olarak geçecektir. ("Blok" ile yasadaki "Ana yapı" kavramları özdeş kavramlardır.)

 


Ada

Madde 7: Halkalı IV. Etap Toplu Konut Alanında bulunan ve 3194 sayılı İmar Kanunun 5. Maddesinde tanımlanan " İmar Adaları"dır.

Anagayrimenkul

Madde 8: 634 sayılı yasanın 2/a maddesinde anılan, bir imar adası ile o ada üstünde yapılı her şeyi (ana yapılar, alt yapılar vb.) kapsayan ve kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütünüdür.

Toplu Yapı

Madde 9: Toplu yapı, Ekli Yerleşim Planında gösterilen (Ek-1), sınırları belli bir veya birden çok imar parseli üzerinde, belli bir onaylı yerleşim planına göre yapılmış veya yapılacak, alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.

Ortak Yerler

Madde 10: Ortak yerlerin konusu Sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.

a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,

b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler; sıcak ve soğuk hava tesisleri,

c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri.
Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de ( ortak yer) konusuna girer.


III. KISIM
YÖNETİM ORGANLARI

1. BÖLÜM
BLOK YÖNETİMİ


A) BLOK KAT MALİKLERİ KURULU
Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

Madde 11: Halkalı IV. Etap Toplu Konut Alanında bulunan imar adalarındaki (birden çok bağımsız bölümden oluşan) ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden ( kat maliklerinden) oluşan "Blok Kat Malikleri Kurulu"nca yönetilir.


Blok Kat Malikleri Kurulu, bu Yönetim Planının 6. maddesinde tanımlanan "Blok Yapı" yönetimini belirleyip yönlendirmek ve denetlemek görevli ve yetkilidir. Her bloğun, noterce onaylanmış, bir "Kat Malikler Kurulu Karar Defteri" bulunur. Bu defter blok Yöneticisinin kişisel sorumluluğunda saklanır. Eski ve yeni yöneticiler arasında tutanakla devir/teslim edilir. Devir/teslim edildiği, Kat malikleri Kurulunun bilgisine sunulur.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 12:

a) Blok Kat Malikleri Kurulunda her kat maliki bağımsız bölüme bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun, bir oy hakkına sahiptir. Aynı blokta, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak bir kişinin kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri Kurulundaki bütün oyların üçte birinden çok olamaz.

b) Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, Blok Kat Malikleri Kurulunda bunları, içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder.

c) Kat maliklerinden biri, oyun yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.

d) Kat maliklerinden bir medeni hakları kullanma ehliyetinden yoksun ( çocuk, akıl hastası vs.) ise, onun yerine Kurula kanuni mümessili (velisi veya vasisi) katılır.

e) Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, oy veremez.

Toplanma ve Çağrı

Madde 13:

a) Blok Kat Malikleri Kurulu olağan olarak En geç iki yılda bir ARALIK ayında toplanır.

b) Kurul, Yönetici tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir. Kat maliklerine imza karşılığı bir çağrı kağıdının elden teslimi de mümkündür. Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin görüşülmesi, ancak katılanların çoğunluk kararı ile olabilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması haline, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c) İlk toplantının yapılmaması haline, ikinci toplantı, en geç onbeş gün yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz.

d) Yönetici, Blok Kat Malikleri Kurulunu, yukarıda belirtilen usullere uyarak, gerekli gördüğü zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetici, kat maliklerinin üçte birinin yazılı istemi halinde, Kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantı isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.

Olağanüstü toplantılarda sadece gündemdeki konular görüşülür ve gündeme ilave yapılamaz.

 


Toplantı ve Karar Sayısı

Madde 14:

a) Blok Kat malikleri Kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarsısından fazlasıyla toplanır. Toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir.

b) Kat mülkiyeti Kanununda özel haller için konmuş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin kurallar saklıdır.

Kararların Bağlayıcılığı

Madde 15:

Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, toplantıya veya katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini bağlar. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin, karar aleyhine Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır (KMK. Md. 38.)

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 16:

Blok Kat Malikleri Kurulunun kararları, Yönetici tarafından noter onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.

B) BLOK YÖNETİCİSİ
Seçimi

Madde 17:

a) Blok Kat Malikleri Kurulu, en geç iki yılda bir ARALIK ayında yapacağı toplantıda kendi arasından veya dışarıdan birini "Blok Yöneticisi" olarak seçer. Eski Yöneticinin görevi, yenisi seçilinceye kadar devem eder.

b) Yönetici, kat maliklerin, sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda yönetici adaylarından herhangi biri çoğunlukla seçilemez ise, üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday Yönetici seçilmiş olur. Eski Yönetici tekrar seçilebilir.

Seçim sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yapı Yönetim Kurulunda saklanır. Bu tutanaklar, "Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri" ne de yazılır, imzalanır.

Yöneticinin seçiminde kat malikleri anlaşamazlarsa, kat maliklerinden birisinin başvurması üzerine, Yönetici Sulh Mahkemesi tarafından tayin edilir.

c) Kurul, Yöneticiyi sayı ve arsa payı çoğunluğunun karar ile her zaman değiştirebilir. Ancak, Sulh Mahkemesince atanan Yönetici, ( Sulh Mahkemesinden izin alma hali dışında) atama üzerinden altı ay geçmedikçe, Blok Kat Malikleri Kurulu kararıyla değiştirilemez.

d) Yöneticinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmaz yöneticiden veya yönetim kurulunun üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece elli Türk Lirasından ikiyüzelli Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Yönetici iş ve ev adresini en geç seçimini izleyen bir hafta içinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirir.
Ücreti

Madde 18:

Yöneticiye ödenecek ücret, Kat Mülkiyeti Kanununun 40. Maddesine göre Blok kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılır.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19:

1) Blok Yöneticisi kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Yönetici, her yıl Haziran ayında yapılacak toplantıda o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. (bütçe yapılmışsa) Yönetici, bu amaçla gelir/gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısı ile birlikte kat maliklerinin bilgisine sunar. Yönetici, yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere dosyada saklar.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

2) a) Blok Kat Malikleri Kurulu ve Toplu Yapı yönetim Kurulunca verilen kararları getiri, çağrılara uyar.

b) Blok Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş (gerekiyorsa) işletme projesi (/bütçe) yok ise, seçimi izleyen 15 gün içinde bir işletme projesi hazırlar.

Bu projede özellikle;

b-1) Bir Yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını,
b-2) Toplu Yapı Yönetim giderleri dışında kalan blok ortak giderlerinden, bu Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre her kat malikine düşecek muhtemel miktarı
b-3) Tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikini vermesi gereken avans tutarını gösterir.

İşletme projesi (/bütçe), kat maliklerine ve bağımsız bölümlerden fiilen yararlananlara (kiracı vs.) imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye kat maliklerince kat maliklerince itiraz edilirse, itiraz Blok Kat Malikleri Kurulunca bir hafta içinde incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. İtiraz olmaz ise proje kesinleşir.

c) Blok yapının ve ortak yerlerin amacına uygun olarak korunması, bakımı ve onarımı için gerekli olan tedbirleri alır. Gerektiğinde Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bilgi vererek yardım talebinde bulunabilir.

d) Blok yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

 

 

 

 

 

C) BLOK DENETÇİSİ
Seçimi ve Ücreti

Madde 20:

1/a) Blok Kat Malikleri Kurulu en geç iki yılda bir ARALIK ayında yapacağı toplantıda kendi üyeleri arasından birini "Blok Denetçisi" seçer. Eski Denetçinin görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

Blok Kat malikleri Kurulu, uygun görür ise, Blok Denetçisi için de ücret ödenmesini kararlaştırır. Karşılığını blok bütçesinde gider kalemi olarak gösterir.

b) Denetçi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçilir. Birinci ve ikinci tur oylamalarda, denetçi adaylarından herhangi bir salt çoğunlukla seçilmez ise, üçünü tur oylamada en çok oy alan aday, Denetçi seçilmiş olur. Eski Denetçi tekrar seçilebilir.

Seçin sonuçları, seçime katılanların tamamı tarafından imzalanacak iki örnek tutanakla belgelenir. Bu örneklerden biri Blok Yöneticisinde, ikincisi Toplu Yapı Yönetim Kurulunda saklanır. Bu tutanaklar, "Kat Malikleri Kurulu Karar Defteri" ne de yazılır, imzalanır.

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Madde 21:

1) Denetçi, Blok Yöneticisinin hesap ve işlemlerini en az üç ayda bir denetler. Bir yıllık dönem sonunda, Kat Malikleri Kuruluna vereceği raporda, denetim sonucu ve blok yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini bildirir. Aklama veya sorumlu tutma kararı alınmasını kesinlikle önerir.

2) Denetçi, bu raporu ve vereceği kararları noter onaylı bir deftere yazarak imza eder.

3) Blok Kat Malikleri Kurulu, gerekli görür ise, yöneticinin hesaplarını ayrıca dışarıda bir uzmana inceletebilir.


2. BÖLÜM

TOPLU YAPI YÖNETİMİ


A) TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU
Oluşması, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 22:

1) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu "Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından seçilen Blok Yöneticilerinden ve Blok Denetçilerinden" (7 Blok Yönetici = 7 kişi, 7 Blok Denetçisi=7 kişi) toplam 14 kişiden oluşur.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, oluşumunu gerçekleştiren organik bağan güç alarak bloklar arası eşgüdümü ve birlikteliği sağlamakla görevli ve yetkilidir. Bu amaca dönük ilke kararları alır, kurallar koyar. Toplu yapı yönetimini ilgilendiren kararları toplu yapı yönetim kurulu eli ile; blokları ilgilendiren kararlar ise ilgili üyelerce yürütülür.

 

2) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hazırlayacağı "Toplu Yapı Yönetim Bütçesi" ni her yıl OCAK ayında görüşüp karara bağlar.

3) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun ilke kararları ile koyduğu kurallar, bu kurulu oluşturan üyelerinin her birinin yöneticisi bulunduğu blokta benimsenerek, bloklar arsında yönetim bütünlüğü sağlanır.

4) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, kendi üyeleri arasından 3 kişiyi asil, 2 kişiyi yedek Toplu Yapı Yönetim Kuruluna, 3 kişiyi asil 2 kişiyi yedek olmak üzere Toplu Yapı Denetim Kuruluna seçer.

5) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, olağan veya olağanüstü toplantılarında Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bütün hesap ve işlemlerini, Toplu Yapı Denetim kurulunun raporlarını da dikkatte alarak inceleyip değerlendirir. Bunun sonunda Yönetim Kurulunu aklama ya da kanıtlamak zorundadır.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

Madde 23:

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda bu yöneticiler yönettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkında sahiptirler. Kurulun belli bir toplantısına katılmayacak olan üye herhangi bir üyeyi olarak tayin edebilir. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

Toplanma ve Çağrı

Madde 24:

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, en geç iki yılda bir, blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta içinde olağan toplantısını yapar.

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, salt çoğunlukla verdiği kararlara göre, yılda en üç kez olağan olarak, üyelerinin2/3 çoğunluklu yazılı istemi üzerine toplantı için istenilen tarihten en az onbeş gün önce üyelere imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartı ile olağanüstü olarak her zaman toplanır.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayısının sağlanamaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir. "İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az olamaz."

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 25:

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Alınan kararın yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması, "görüşmenin yenilenmesi" önerisinin toplantıya katılanların 2/3 oy çoğunluğuyla kabul edilmesine bağlıdır.

Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa, duyurulmuş ikinci toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verilir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

 

 

 


Kararların Bağlayıcılığı

Madde 26:

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Halkalı IV. Etap Toplu Konutları kapsamında bulunan Blok Yöneticileri ile bütün bağımsız bölüm maliklerini ve sakinlerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devir alacak olanları bağlar.


Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 27:

Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararları, noter onaylı bir "Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri" ne yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek defteri imza ederler.


B) TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU
Seçimi

Madde 28:

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, en çok iki yıl için, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından (üyeleri arasından) 3 asil, 2 yedek üye olarak, blok yöneticileri seçimini izleyen ilk hafta içinde yapacağı ilk toplantıda seçilir.


ARALIK ayı sonuna kadar seçilir. Bu seçim oylamasının ilk turunda her üye için ayrı ayrı salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçüncü turda en çok alanlar seçilir. Aynı kişiler yeniden seçilebilir. Eski Yönetim Kurulunun görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de sayman seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onanmış " Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri" ne yazılır, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalamak zorundadır. Bu defter, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir/teslim edilir, durum Kurulun bilgisine sunulur. Tutanak, dosyasında saklanır.

Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde 29:

Toplu Yapı Yönetim Kurulu aynen bir vekil gibi sorumludur.

Yönetim Kurulu Halkalı IV. Etap Toplu Yapı Alanı sınırlarını belirleyen bu Yönetim Planına ekli "Yerleşim Planında" gösterilen bütün imar adaları ile kamuya açık alanlarda görevli, yetki ve sorumludur.


Yönetim Kurulunun Başlıca Görevleri,

a) Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planının, Blok Yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır.

b) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun kararlarını yerine getirir.

c) Gerektiğinde Blok Yöneticilerine işletme projeleri (bütçeleri) hazırlamalarında yardımcı olur.

d) Göreve başlandığından itibaren, bir işletme projesi yoksa,15 gün içerisinde yeni bir işletme projesi hazırlar. Varsa, onu uygulamayı sürdürür. İşletme projesi (bütçe) hazırlanırken, önce bir yıllık giderlerin çeşidi ve tutarı tahmin edilir. Böylece belirlenecek yıllık gider, Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesi uyarınca toplu yapı alanında bulunan bağımsız bölüm sahiplerine (kat maliklerine) ait (ortak gider pay) olarak dağıtılır.

e) İşletme projesi Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine imza karşılığı duyurulup, Kurulun bunu görüşmek üzere toplanması sağlanır. Yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

f) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu işletme projesini kesinleştirir. Toplu Yapı ve Temsilciler Kurulu kararları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68. Maddesi 1. Fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

g) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, ortak gider payının (aidatın) ve gecikme tazminatının, Kat Mülkiyeti Kanununa dayanarak, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka sebeple devamlı olarak yararlanandan da isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekte olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Ortak gider payının ödeme yükümlüsü kat maliki olduğundan, yukarıdaki fıkraya göre tahsilat takibi yapılıyor olması, kat malikinden de yükümlülüğünü yerine getirmesini istemeye engel değildir.

ı) Toplu Yapı Yönetim Kurulu, her türlü gelir-gide izlenimlerinin, bunların belgelenmesinin, muhasebenin tutulmasının, banka hesabının, nakit, çek ve ödeme talimatının kullanılmasını ve benzeri hizmetleri yürütmekle sorumludur.

i) Blok yönetimlerinin her türlü bürokratik hizmetlerini sağlayıcı düzenlemeler yapar, bu amaçla görevliler çalıştırır. Blok Yöneticilerinin bu tür hizmetlerden yararlanması, kesinlikle, Toplu Yapı Yönetim Kurulu aracılığı ile ve O'nun yönergelerine uygun olarak sağlanır. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, merkezi hizmetlerim görülüp sürdürülmesinde, Blok Yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini dinler, çözümler üretir, her Blok Yöneticisinin görevliler üzerinde ayrı ayrı üstlük davranışları sergilemesine engel olur.

j) Halkalı IV. Etap Toplu Konutları Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu temsil eder. Bu sıfatla gerektiğinde davalar açar, açılacak davalarda taraf olur. Toplu yapı temsilciler kurulu kararlarının iptaline ilişkin davalar, toplu yapı temsilciler kurulunca seçilen yöneticiye husumet yönetilmesi suretiyle açılabilir. Yönetici, açılan davayı toplu yapı temsilciler kuruluna duyurur. Kurul kararının iptali halinde bu konudaki yargılanma giderler ortak giderlerden karşılanır.

k) Ortak kullanım yapı ve alanlarının işletilmesinde, hukuksal ilişkilerin verdiği ortanda ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararları da göz önünde bulundurarak düzenleme ve sözleşmeler yapar.

l) Toplu Yapı Yönetim Kurulunca sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcının bu görevi nedeniyle tahsis edilmiş yerleri gün içinde boşaltılmasını sağlar. Bu süre içinde boşatılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK. Ek madde uyarınca) başvurur.

m) Seçim dönemlerinde, bloklarda yapılacak seçimler için takvim yapar, eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler, dağıtır.

n) Toplu Yapı Yönetim Kurulunun kararlarına uymayan, uymakta geciken, aykırı karar alan veya eylemde bulunan blok yönetimlerini değerlendirmeleri için Blok Kat Malikleri Kurulunu toplar. Toplama nedenine göre düzenlenecek gündemin sonunda, kat malikleri kurulunda, Yönetici hakkında göreve devem edip etmeyeceğine ilişkin karar alınmasını ister.

o) Toplu Yapı alanında bulunan ortak kullanım yapı ve alanlara (yollar, kaldırımlar, otoparklar, açık alanlar, sosyo-kültürel tesisler vb.) İmar Kanununa, imar planına ve yapı projelerine uygunsuz her türlü gelişmelerin önlenmesine, giderilmesine ilişkin kararlar alır.

p) Blok ve toplu Yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri sigorta ettirir.

r) Toplu Yapıyı ilgilendiren tebligatı kabul eder.

s) Her türlü belgeler ile bankalarda para çek- yatırma talimat ve çeklerinde iki imza kullanılması zorunludur.

t) Bu Yönetim Planında ( Toplu Yapı Yönetim Kurulunun) yöneticilerin görevleri ile ilgili eksik hükümlerin çıkması halinde, bu durumda 634 sayılı KMK' daki yöneticiler ile ilgili hükümler uygulanır.

Hizmet Alımı

Madde 30:

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesini, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun bu konuda bir karar verir ise, sözleşme ile bir gerçek veya tüzel kişiden isteyebilir.

Ücreti:

Madde 31:

Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenerek, karşılığı bütçeye yazılır.

C) TOPLU YAPI DENETİM KURULU
Seçimi

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 32:

Toplu Yapı Denetim Kurulu, en çok iki yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından (üyeleri arasından) ARALIK ayı sonuna kadar 3 asil 2 yedek olarak seçilir. Oylamanın ilk iki turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçünü turda en çok oy alanlar seçilir, tutanak düzenlenir. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. Eski Denetim Kurulunun görevi yenisi seçilinceye kadar devam eder.

Denetim Kurulu, 3 ayda bir Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini inceleyerek, vardığı sonuçları ara raporlarla Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulunun aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyeceği kesin hesaplara ilişkin raporunun Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine ulaştırılmasını ister, sağlar.

Denetim Kurulu, zorunlu hallerde Temsilciler Kurulunun olağanüstü toplanmasını isteyebilir. Bu istek kesinlikle yerine getirilir. Denetim Kurulu, bütün kararları ile rapor özetlerini, noterce onaylanmış "Toplu Yapı Denetim Karar Defteri" ne yazar. Bu defter, eski ve yeni kurullar arasında tutanakla devir/teslim edilir. Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.

Ücreti:

Madde 33:

Toplu Yapı Denetim Kurulu Denetim Kurulu üyelerinin ücreti, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenecek, karşılığı bütçeye yazılır.

 

IV. KISIM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. BÖLÜM
BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Madde 34:

Kanununun ve bu Yönetim Planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak koşuluyla, istedikleri bakım/onarım tesis ve değişiklikleri yapabilirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanır iken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve Yönetim Planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Kat malikleri, özellikle;
Bağımsız bölümlerinde, diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar düzenleyemez, gürültülü hareketlerde bulunamaz, özellikle saat 22:00 den sonra televizyon, radyo ve teyplerini komşuları rahatsız edecek bir şekilde kullanamazlar.

Nişan, düğün gibi ayrık nedenlerle düzenlenecek toplantılarda öteki kat maliklerini rahatsız etmemeye olabildiğince özen gösterirler.

b) Bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.

c) Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.

d) Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik gibi kuruluşlara, kullanımlara tahsis edemezler.

 

e) Ana gayrimenkul'ü kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerde (Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oybirliğiyle izin vermedikçe), sinema, gazino, kulüp, kahvehane, dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ile basımevi, emlak bürosu, sendika veya dernek merkezi, dershane vb. açamazlar.

f) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oy birliği ile izin vermedikçe, bağımsız bölümlerde veya ortak yerlerde, ticari maksatla da olsa kedi, köpek, tavuk vb. kümes hayvanları besleyemezler.

g) Toplu Yapı Temsilciler Kurulu oy birliğiyle müsaade etmedikçe, binanın ön, arka veya yan cephelerine bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarıya sarkan levha ve tabela asamazlar, balkon veya teraslara, binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar.

h) Bağımsız bölümlerine girme zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar.

i) Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini derhal (en geç 15 gün içinde) Toplu Yapı Yönetim Kuruluna bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresinde yapılan tebligat geçerli sayılır.
İm

 


2. BÖLÜM
ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 35:

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin bulunduğu blok ortak yerlerden ve tesislerden (kaçıncı dairesi, bodrum, sığınak, merdiven, asansör, radyo ve televizyon antenleri vb.) yararlanmak hakkına sahiptirler.

Kat maliklerinin yukarıda belirtilen ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenir ve gerektiğinde düzenlenir.

Kat malikleri, yapı adalarındaki ortak yer ve tesislerinden (otoparklardan, spor ve oyun alanlarından, çocuk bahçelerinden vb.) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun veya kurulun verdiği yetkiye dayanarak Toplu Yapı Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yararlanırlar.

Kat Malikleri;

a) Bulundukları bloğun mimari durum ve güzelliğini korumak zorundadır.

b) Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun onayını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerine inşaat, onarım ve tesisler, dış badana veya boya yapamazlar, balkonların veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun ana yapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya ana yapının güçlendirilmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

c) Blok yapıda veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.

Bu Yönetim Planında ve KMK' nda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır.

 

V. KISIM

ORTAK GİDERLERE KATILMA

1.BÖLÜM

Genel Olarak Ortak Gider

Madde 36:

Toplu Yapı Alanı sınırları içindeki konut ve merkez tesisleri bağımsız bölümleri sahipleri ( kat malikleri) için "ortak giderlere katılma zorunluluğu" iki türlüdür. Bunlardan "Toplu Yapı Yönetimi" bütçesiyle belirlenip tek rakam olarak ifade edilen yükümlülük mutlak zorunluluktur.

İkinci tür ortak gider, "Blok Yönetimi" nin bütçesiyle belirlenen yükümlülük ise, mutlak olmayıp, Blok Kat Malikleri Kurulunca bir bütçe kararlaştırıldığı taktirde zorunluluk olarak ortaya çıkar. Blok Kat Malikleri Kurulu, ihtiyaç duymayarak bütçe yapmayı gerekli görmez ise, doğal olarak böyle bir ortak gidere katılma zorunluluğu doğmaz. Yukarıda açıklanan giderler, "aidat" ve/veya "avans" biçiminde olabilir.


2. BÖLÜM


Blok Ortak Giderlerine Katılma

Madde 37:

a) Kat Malikleri bulundukları bloklara ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyaç olmadığını ileri sürmek suretiyle "ortak gideri" ve "avans payını" ödemekten kaçınamazlar.

b) Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

c) Ortak gider ve avans payının ödemede iki aydan (yıl içinde iki defa) fazla geciken kat maliki hakkında, bu Yönetim Planına, KMK' na ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

d) Ortak giderlerden bir gidere, kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi (kiracı vs) kusurlu hareketi ile sebep olmuşsa yapılan ödeme zarar sebep olandan ve kat malikinden alınır.

 

3. BÖLÜM


Toplu Yapı Ortak Giderlerine Katılma

Madde 38:

a) Yönetim Planına ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararına göre belirlenmiş toplu yapı ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım, onarım, muhasebe, vb.)toplu yapıdaki bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır.

b) Toplu yapı ortak giderlerinin bağımsız bölümlere bölüştürülmesinde 634 sayılı KMK'nın 20. Maddesi hükümleri esas alınır.

c) Toplu yapı ortak gider ve/veya avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat malik, aylık %5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.(634 Sayılı KMK nın 20.maddesinin c fıkrasındaki %5 oranı değişirse değişen yeni oran uygulanır.)

d) Kat Malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla lüzum, ihtiyaç veya yararlanılmasında imkan olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve/veya toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

e) Toplu yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı veya misafiri) zarar verirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar, gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

f) Ortak gider ve avans payını ödemede yıl içinde 2 defa geciken kat maliki hakkında, Toplu Yapı Yönetim Kurulu bu Yönetim Planına, KMK' nın ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

 

VI. BÖLÜM

ANAGAYRİMENKULÜN SİGORTALANMASI


Sigorta:

Madde 39:

Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun belirleyeceği esaslar ve değerler üzerinden yaptırılır.

Sigorta yapılması halinde bağımsız bölüm malikleri, sigorta giderlerine, arsa payı oranında, katılmakla yükümlüdür.

Anagayrimenkulün tümünü harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine bir sözleşme yok ise, bağımsız bölüm maliklerine arsa payı oranında paylaştırılır. Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır.

Bağımsız bölüm malikleri ana gayrimenkülün sigortalanmasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler, bu halde alınacak sigorta bedeli, ana gayrimenkülün sigorta bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine aittir.

Yürürlükte bulunan mevcut Sigorta Kanunlarının emredici hükümler saklıdır.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı alanında bulunan tüm blokları deprem, yangın ve doğal afetlere karşı sigortalamakta yükümlüdür.

 

KVII. KISIM

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

 

Madde 40:

1) Blok Kat Malikleri Kurulu, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ile bunların Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı yasalara veya Yönetim Planı hükümlerine aykırı bulan bağımsız bölüm maliki, KMK' nun hükümleri çerçevesinde Sulh Mahkemesine başvurarak kararın tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir.

2) Bağımsız bölüm maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) KMK'nda veya bu Yönetim Planında öngörülen borç e yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız lan bir başka bağımsız bölüm maliki, Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir.

Bağımsız bölüm maliki, Toplu Yapı Yönetim Kuruluna başvurarak, davanın Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından açılmasını da isteyebilir.

3) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki bağımsız bölüm maliklerinin haklarına, onlar için "çekilmez hale gelecek" derecede aykırı davranırsa, bağımsız bölüm malikleri KMK' nın 25. Maddesi hükümleri çerçevesinde, o bağımsız bölüm malikinin bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini isteyebilir.

Bağımsız bölüm malikleri ortak gider avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içine ü. Defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa veya mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte iki ay ısrar etmişse veya bağımsız bölümünü randevuevi veya kumarhane olarak kullanmış veya kullandırmışsa, yukarıda değinilen "çekilmezlik" hali meydana gelmiş sayılır.

 

 

 

 

 


VIII. KISIM

ÖNCELLİKLE SATIN ALMA HAKKINI MEVCUT OLMAYIŞI

 

Madde 41:

Toplu yapı kapsamındaki bir bağımsız bölümün, bir arsa payının satılması halinde, öteki bağımsız bölüm malikleri öncellikle satın alma (kanuni şufa) hakkına sahip değildir.

 

IX. BÖLÜM

YENİLİK VE İLAVELER İLE GİDERLERİNE KATILMA

 

Madde 42:

1) Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinin daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına (örneğin, ortak anten vs.) ilişkin yenilik ve ilaveler, Toplu Yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla verecekleri karar üzerine yapılır.

Bu yenilik ve ilaveler giderleri, faydalananlar tarafından, faydalanma oranına göre ödenir. Bağımsız bölüm maliklerinin bu esaslar çerçevesinde ödeyecekleri miktar, Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca belirlenir.
2) Toplu Yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa veya yapının bütün bağımsız bölüm malikleri tarafından kullanılması gereken yerlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen bağımsız bölüm maliki, gidere katılmak zorunda değildir, bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri onların, yapılmasına karar vermiş olan bağımsız bölüm maliklerince ödenir.
X. KISIM
TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ
Madde 43:
Toplu Yapı ortak yer ve tesislerinin, bir aynı hakla kayıtlanması, ortak yapı ve tesisler ile Toplu Yapı arsasının mülkiyetinin başkasına devredilmesi gibi tasarrufi işlemlerin yapılması Toplu Yapı Temsilciler Kurullarını oluşturan tüm üyelerin oybirliğiyle verilmiş kararlarına bağlıdır.
Ancak, ortak alanlarda bulunan ve ilgili kurumlarca verilecek hizmetin aksatılmadan yerine getirilmesi, bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla projesindeki alanlar (Telekom vb) bu yönetim planının tapuya tescili ile ilgili kurumlara tahsis edilmiş sayılır.
Toplu Yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun salt çoğunlukla karar vermesi gerekir.
XI. KISIM

Arızaların Giderilmesi
Madde 44:
Bağımsız bölüm malikleri ve onlara tabi olanlar, diğer bağımsız bölümlere ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler.
Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılası ve müsaade sebebiyle bağımsız bölüm malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir.
XII. KISIM
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1:
Geçici Madde 2:
Geçici Madde 3:
XIII. KISIM
TOPLU YAPI YÖNETİM SEÇİM ŞEMASI

Kat Malikleri Sayısı:......................................... 332 Kişi
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu: ........................... 14 Kişi
(7 Blok Yöneticisinden ve 7 Blok Denetçisinden oluşur.)
Toplu Yapı Yönetim Kurulu: .............................. 3 Asil 2 Yedek
Toplu Yapı Denetim Kurulu: ............................... 3 Asil 2 Yedek

Halkalı IV. Etap, MENEKŞE-2 EVLERİ Toplu Yapı Yönetim Planı; MENEKŞE-2 EVLERİ TEMSİLCİLER KURULU TARAFINDAN, İLGİLİ MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ (4/5) NİSABA ULAŞARAK KABUL EDİLMİŞTİR.

Yönetim Planı 44 madde, 3 geçici madde olarak ARALIK 2019 tarihinde MENEKŞE-2 EVLERİ TEMSİLCİLER KURULU TARAFINDAN İMZALANDIKTAN VE KÜÇÜKÇEKÇEMECE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ Tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

 

 


Paylaş: